Polityka prywatności

Wprowadzenie

Nowa polityka prywatności zmiany RODO
RODO jest powszechnie używanym skrótem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.
Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia kto jest administratorem powierzonych danych, jak przetwarzane są powierzone dane osobowe, jeśli zawarta została umowa sprzedaży z bezpiecznywozek.com lub zgoda na świadczenie usługi Newslettera. Opisuje ona, w jaki sposób powierzone dane są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane oraz jak przestrzegane są przy tym zobowiązania prawne wobec Użytkowników (klientów) bezpiecznywzoek.com. Prywatność naszych Klientów jest dla nas ważna i zobowiązujemy się chronić prawa do poufności powierzonych danych.
Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników naszego portalu oraz Klientów www.bezpiecznywozek.com oraz Dostawców w celu realizacji usług świadczonych w ramach bezpiecznywozek.com.
Należy wskazać, iż okresowo Polityka Prywatności może zostać zmieniana, wszelkie zmiany będą na bieżąco publikowane na portalu bezpiecznywozek.com.
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje także przysługujące Użytkownikom www.bezpiecznywozek.com prawa.
Polityka prywatności bezpiecznywozek.com obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kraju wykonywania usług przez bezpiecznywozek.com.

Administrator danych osobowych
Administratorem powierzonych danych osobowych przez Klientów (Użytkowników) portalu bezpiecznywozek.com w świetle przepisów prawa jest bezpiecznywozek.com Katarzyna Stachowska z siedzibą w Poznaniu na osiedlu Winiary 7/41, 60-665 Poznań, co oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz z obowiązującymi przepisami.

Cel gromadzenia danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników uzyskane przy zawarciu Umowy z bezpiecznywozek.com oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:
• zawarcia i wykonania łączącej strony Umowy w tym zapewnienia poprawnej realizacji usług związanych z zawarciem Umowy przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, podstawa prawna art. 6 ust 1 b) RODO, (w skrócie zwanych wykonywaniem Umowy)
• wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych:
wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
• przez czas wykonywania obowiązków np. wystawienia faktury (podstawa prawna art. 6 ust.1c) RODO, podstawę tę nazywać będziemy "obowiązkiem prawnym",
• przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny),
lub
• przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (postawa prawna: art. 6 ust. 1f) RODO, podstawę tę będziemy nazywać "naszym uzasadnionym interesem".
• w przypadku nadużyć i zapobiegania im - przez czas trwania Umowy (postawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów - przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
• marketingu bezpośredniego - przez czas trwania Umowy (postawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
• tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne portalu bezpiecznywozek.com przez czas trwania Umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
• wsparcia obsługi, w tym przy dotychczas złożonych reklamacjach - przez czas trwania Umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Zamówień składanych poprzez Portal bezpiecznywozek.com, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji/zwrotów oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta Usługobiorcy korzystającego z Portalu internetowego, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

W wymienionych wyżej celach, oprócz celu zawarcia i wykonywania Umowy oraz wykonywania obowiązków prawnych, możemy dokonywać profilowania, czyli analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat dopasowania oferty, którą mogą być Państwo zainteresowani.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy te dane przetwarzać.

Jakie dane osobowe gromadzimy?
W celu realizacji Umowy sprzedaży zawieranej z bezpiecznywozek.com lub założenia indywidualnego Konta Klienta w portalu wymagamy podania przez Państwa w formularzu Umowy niezbędnych danych zapewniających jej prawidłowy przebieg:
• imię i nazwisko,
• adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto),
• adres skrzynki poczty elektronicznej,
• numer telefonu.
W celu świadczenia usługi Newslettera przez bezpiecznywozek.com wymagamy podania przez Państwa w formularzu Umowy jedynie:
• adresu skrzynki poczty elektronicznej.

Podanie danych przy zawieraniu Umowy nie jest wymogiem ustawowym, niemniej jednak przepisy nakazują, aby przed skorzystaniem z naszych usług dokonali Państwo przekazania nam danych w formularzu Umowy. Bez podania niezbędnych danych przez Państwa nie będziemy mogli świadczyć usług oferowanych objętych Umową.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przez bezpiecznywozek.com są wyłącznie tylko przez dobrowolne podanie ich przez Państwa - Użytkowników (Klientów) portalu bezpiecznywozek.com.

W jaki sposób chronimy Państwa dane?
Bezpiecznywozek.com jest zobowiązany do podejmowania wszystkich uzasadnionych i odpowiednich środków w celu ochrony posiadanych informacji osobowych przed nadużyciem, utratą lub nieupoważnionym dostępem. W tym celu wdrożyliśmy szereg odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obejmują one środki przeciwdziałania każdemu podejrzewanemu naruszeniu bezpieczeństwa danych.
Jeżeli podejrzewają Państwo jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieupoważniony dostęp do swoich informacji osobowych, prosimy o niezwłoczny kontakt pod adresem e-mail: kontakt@bezpiecznywozek.com.

Przysługujące Państwu uprawnienia
Jednym z głównych celów RODO jest ochrona i doprecyzowanie praw obywateli UE i osób przebywających w UE w zakresie ochrony danych. Oznacza to, że zachowujecie Państwo różne prawa względem swoich danych, nawet po ich przekazaniu do nas. Aby dokonać zmian lub zasięgnąć informacji o przekazanych danych osobowych należy złożyć do nas wniosek. Otrzymany wniosek będziemy starali się rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc (z zastrzeżeniem ewentualnych przedłużeń terminu na mocy prawa). Zwracamy uwagę, że możemy przechowywać Państwa korespondencję, aby ułatwić nam rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych problemów.
Usługobiorcy, który podaje swoje dane osobowe w Portalu internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania/modyfikowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem z Portalu internetowego bezpiecznywozek.com.

Przysługujące prawa
Prawo do poprawy
Macie Państwo prawo żądać, abyśmy poprawili jakiekolwiek niepoprawne lub niepełne dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat. Jeżeli udostępniliśmy te dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o poprawkach, chyba ze jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. W odpowiednich przypadkach powiadomimy Państwa również, którym osobom trzecim ujawniliśmy niepoprawne lub niepełne dane osobowe. Jeżeli uznamy za uzasadnione, by nie zastosować się do Państwa wniosku, wyjaśnimy przyczyny naszej decyzji.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
W pewnych okolicznościach macie Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania przez nas Państwa danych. Oznacza to, że możemy kontynuować przechowywanie Państwa danych i nie będziemy mogli wykonywać żadnych dalszych działań z zakresu ich przetwarzania wyłącznie do momentu: (i) ustąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej; (ii) udzielenia przez Państwa zgody; lub (iii) konieczności dalszego przetwarzania albo w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innej osoby, albo z powodu ważnego interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.
Okoliczności, w których jesteście Państwo uprawnieni do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, są następujące:
• podważacie poprawność danych osobowych na Państwa temat, które przetwarzamy, w takim przypadku przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych będzie ograniczone do okresu, w którym poprawność danych będzie weryfikowana,
• sprzeciwiacie się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych w naszym uzasadnionym interesie, w takim przypadku możecie zażądać ograniczenia danych, podczas gdy będziemy weryfikować nasze podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych,
• jeżeli przetwarzanie przez nas Państwa danych jest bezprawne, ale wolicie, abyśmy ograniczyli przetwarzanie przez nas danych zamiast ich wymazania oraz
• jeżeli nie istnieje już potrzeba przetwarzania Państwa danych osobowych, ale potrzebujecie danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
Jeżeli udostępniliśmy Państwa dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Oczywiście zawiadomimy Państwa przed nałożeniem jakiegokolwiek ograniczenia na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu
Prawo to umożliwia Państwu sprzeciwienie się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli robimy to z jednego z następujących powodów:
• nasze uzasadnione interesy,
• przesyłanie Państwu materiałów marketingu bezpośredniego,
• oraz dla celów zestawień, analiz, statystyk.
Powyższe kategorie „uzasadnionych interesów” i „marketingu bezpośredniego” najczęściej mają zastosowanie do naszych Użytkowników strony internetowej. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, ponieważ uznajemy to za konieczne dla Państwa uzasadnionych interesów, musimy zastosować się do Państwa sprzeciwu poprzez zaprzestanie działań, o których mowa, chyba że:
• możemy udowodnić, że mamy ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami,
• lub przetwarzamy Państwa dane dla celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego,
• jeżeli Państwa sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego, musimy zastosować się do Państwa sprzeciwu poprzez zaprzestanie tych działań.

Prawo do wycofania zgody
Jeżeli otrzymaliśmy od Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów określonych działań (na przykład usługi Newslettera), możecie Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a my przestaniemy wykonywać dane działanie, na które uprzednio wyraziliście zgodę, chyba że uważamy, iż istnieje inna podstawa dalszego przetwarzania Państwa danych dla tego celu, o czym powiadomimy. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem Państwa zgody.

Prawo do udostępnienia danych na podstawie złożonego wniosku osób, których dotyczą
Możecie Państwo w dowolnym czasie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Państwa temat posiadamy, oraz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. Możemy poprosić Państwo o weryfikację tożsamości i o podanie dodatkowych informacji dotyczących Państwa wniosku. Jeżeli udostępnimy Państwu dane na Wasz temat, które posiadamy, nie obciążymy Państwa kosztami z tego tytułu, chyba że Państwa wniosek jest „ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny”. Jeżeli zażądacie od nas dodatkowych kopii tych informacji, możemy obciążyć Państwa uzasadnionymi kosztami administracyjnymi, o ile jest to dozwolone przez przepisy prawa. Możemy również odrzucić Państwa wniosek, jeżeli prawo na to zezwala. Jeżeli odrzucimy Państwa wniosek, zawsze poznacie uzasadnienie naszej decyzji.

Prawo do przenoszenia danych
Macie Państwo prawo, według Waszego uznania, przekazywać swoje dane osobowe pomiędzy administratorami danych. Oznacza to, że możecie przekazywać swoje dane konta w bezpiecznywozek.com innej platformie internetowej. Aby Państwu to umożliwić, przekażemy Państwa dane w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania elektronicznego, abyście mogli przenieść swoje dane na inną platformę internetową. Prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie do: (i) danych osobowych przetwarzanych automatycznie (czyli bez jakiejkolwiek interwencji człowieka); (ii) danych osobowych przekazanych przez Ciebie; oraz (iii) danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody w celu realizacji Umowy.

Prawo do zapomnienia
W pewnych okolicznościach macie Państwo prawo żądać wymazania Waszych danych. Informacje muszą zazwyczaj spełniać następujące kryteria:
• dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były pierwotnie gromadzone i/lub przetwarzane,
• jeżeli wcześniej udzieliliście zgody na przetwarzanie przez nas Waszych danych, wycofaliście ją i nie istnieje inna zasadna przyczyna kontynuowania przez nas przetwarzania,
• dane były przetwarzane bezprawnie (czyli w sposób niezgodny z RODO),
• konieczne jest wymazanie danych w celu spełnienia przez nas naszych zobowiązań prawnych jako administratora danych,
• jeżeli przetwarzamy dane, ponieważ uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, sprzeciwiasz się przetwarzaniu i nie jesteśmy w stanie wykazać przeważających uzasadnionych przyczyn dalszego przetwarzania.

Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia Państwa wniosku wyłącznie z następujących przyczyn:
• skorzystanie z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
• spełnienie zobowiązania prawnego, realizacja zadania w interesie publicznym w ramach działań organów publicznych;
• dla celów zdrowia publicznego w interesie publicznym;
• dla celów archiwizacyjnych, badawczych lub statystycznych; lub
• w celu realizacji lub obrony roszczenia prawnego.

Stosując się do zasadnego wniosku o wymazanie danych, podejmiemy wszystkie uzasadnione, wykonalne środki w celu usunięcia właściwych danych.

Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Zgoda
W pewnych okolicznościach jesteśmy zobowiązani uzyskać Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z określonymi działaniami. W zależności od tego, co dokładnie robimy z Państwa informacjami, zgoda ta będzie udzielana w systemie opt-in lub soft opt-in.

Art. 4(11) RODO stwierdza, że zgoda oznacza „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”. W prostych słowach oznacza to, że:
• musicie Państwo udzielić nam zgody dobrowolnie, bez wywierania przez nas jakiegokolwiek nacisku na Państwa;
• musicie Państwo wiedzieć, na co się zgadzacie, więc upewnimy się, że udzieliliśmy Państwu wystarczających informacji; powinniście mieć kontrolę nad tym, na które działania z zakresu przetwarzania się zgadzacie, a na które nie. Zapewniamy możliwość takiego precyzyjniejszego wyboru w naszym centrum ustawień prywatności; oraz
• musicie Państwo podjąć pozytywne i potwierdzające działanie, udzielając nam zgody – zapewniamy rubrykę do zakreślenia, aby ten wymóg został spełniony w wyraźny i jednoznaczny sposób. Będziemy rejestrować zgody, które w ten sposób udzielono.

Jak wspomniano, macie Państwo prawo wycofać swoją zgodę na te działania. Możecie zrobić to w dowolnym momencie. W tym przypadku prosimy o niezwłoczny kontakt na adres e-mail: kontakt@bezpiecznywzoek.com

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych
Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
UZASADNIONE INTERESY
Zastosowanie ma tu artykuł 6 ust 1 lit. f RODO – mówi on, że możemy przetwarzać Państwa dane, jeżeli to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez bezpiecznywozek.com lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych.

USTALANIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ PRAWNYCH
Czasami konieczne może być przetwarzanie przez nas danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawami i wymogami, poufnych danych osobowych w związku z wykonywaniem lub obroną roszczeń prawnych. Art. 9 ust. 2 lit. f RODO dopuszcza powyższe, gdy przetwarzanie „jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy”.
Powyższe okoliczności mogą przykładowo wystąpić, gdy potrzebujemy porady prawnej w związku z postępowaniem sądowym lub gdy przepisy prawa wymagają zachowania lub ujawnienia pewnych informacji w ramach procesu sądowego.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych lub
• ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub
• cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
• zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
• w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Komu przekazujemy Państwa dane?
Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji Umów zawartych za pośrednictwem Portalu internetowego bezpiecznywozek.com.
• podmiotom pośredniczącym w wykonaniu usług w ramach zawartych Umów z bezpiecznywozek.com
• podmiotom administrującym infrastrukturą serwerów bezpiecznywozek.com
• podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną
• podmiotom prowadzącym działalność kurierską i pocztową
• podmiotom współpracującym z bezpiecznywozek.com przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych.

Zabezpieczenie danych osobowych
1. Bezpiecznywozek.com informuje, iż ochrona danych osobowych w Portalu internetowym jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.
2. W celu zabezpieczenia danych Usługobiorców korzystających z Portalu internetowego, bezpiecznywozek.com stosuje protokół https wykorzystujący certyfikaty SSL.
3. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych Usługobiorcy korzystający z Portalu internetowego bezpiecznywozek.com zobowiązani są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Portalu internetowym. Usługobiorcy korzystający z Portalu internetowego ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Portalu internetowym.
4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego RODO, które nakładają na przedsiębiorców obowiązek zwiększenia poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych w stosunku do obowiązujących do dnia 24 maja 2018 przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies
1. Bezpiecznywozek.com używa w związku z prowadzeniem Portalu internetowego plików cookie, które służą do udoskonalenia strony internetowej pod kątem potrzeb Usługobiorców i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Portalu internetowego.
2. Cookies czyli tzw. „ciasteczka“ umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne“, które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego dysku. Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w Portalu internetowym - są to tzw. „cookies stałe“.
Usługobiorca korzystający z Portalu internetowego bezpiecznywozek.com może je w każdej chwili usunąć, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość.
3. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
• umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej,
• rozpoznanie Użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku,
• zachowania personalizacji strony,
• lepszego dostosowania strony do potrzeb Użytkownika.
4. Dokonywanie zakupów poprzez Portal internetowy za pośrednictwem funkcji koszyka wymaga korzystania z plików cookie sesyjnych i plików cookies stałych. Ograniczenie stosowania plików Cookies przez Usługobiorcę Portalu internetowego, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Portalu bezpiecznywozek.com.
5. Portal bezpiecznywozek.com używa:
• plików „cookie sesyjnych“, które nie pozostają na urządzeniu końcowym Usługobiorcy korzystającego z Portalu internetowego, w momencie opuszczenia sesji są one automatycznie kasowane, a dzięki informacjom w nich zawartym bezpiecznywozek.com może analizować informacje dotyczące zachowań Usługobiorcy na stronie i strukturę strony, co pozwala to na ciągłą optymalizację Portalu internetowego – jego personalizację i poprawę użyteczności,
• plików „cookie stałych“, które są przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile wcześniej Usługobiorca korzystający z Portalu internetowego ich nie usunie, a po tym czasie zostają automatycznie wykasowane, usunięcie plików cookie stałych jest możliwe pod warunkiem, że przeglądarka używana przez Usługobiorcę korzystającego z Portalu internetowego daje taką możliwość.

Kontakt i informacje
Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek uwagi lub sugestie dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt ma adres e-mail: kontakt@bezpiecznywozek.com Podchodzimy do kwestii prywatności poważnie, więc odpiszemy Państwu tak szybko, jak to możliwe.