Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ www.bezpiecznywozek.com

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem platformy bezpiecznywozek.com jest bezpiecznywozek.com Katarzyna Stachowska z siedzibą w Poznaniu, 60-665 Poznań, os. Winiary 7/41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznań o numerze identyfikacji podatkowej NIP:777-245-56-61, REGON 302316471, e-mail: kontakt@bezpiecznywozek.com
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z portalu bezpiecznywozek.com przez Klientów, w szczególności dokonywania zakupów oferowanych produktów marki PegPerego oraz świadczenia przez właściciela portalu drogą elektroniczną następujących usług:
  • prowadzenie Konta Klienta,
  • wysyłanie Newslettera.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientom/Usługobiorcom nieodpłatnie, za pośrednictwem portalu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient/Usługobiorca.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów/Usługobiorców treści bezprawnych.
 5. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

§2 Definicje

Pojęciom napisanym w niniejszym Regulaminie wielką literą należy przypisywać następujące znaczenie:

 1. bezpiecznywozek.com - podmiot, o którym mowa w § 1 pkt 1, będący właścicielem portalu bezpiecznywozek.com, uprawniony do dysponowania jego zasobami.
 2. Sprzedawca – właściciel portalu bezpiecznywozek.com oferujący do sprzedaży towary w ramach bezpiecznywozek.com, występujący jako strona Umowy sprzedaży zawieranej z Klientami Portalu.
 3. Portal – oznacza platformę internetową, prowadzoną przez bezpiecznywozek.com, dostępną pod adresem www.bezpiecznywozek.com, umożliwiającą złożenie dedykowanego zestawienia produktów marki PegPerego przez Usługobiorcę oraz dającą możliwość zakupu oferowanych produktów.
 4. Usługobiorca – użytkownik, który uzyskał dostęp do usług świadczonych w ramach bezpiecznywozek.com na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Klient – – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Konto Klienta – oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej w celu zrealizowania usługi.
 8. Rejestracja – podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na www.bezpiecznywozek.com. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.
 9. Login – adres e-mail podany przez Usługobiorcę dokonującego Rejestracji w portalu, wymagany wraz z Hasłem do korzystania z Konta Klienta.
 10. Hasło – ustalony przez Usługobiorcę podczas Rejestracji w portalu ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych umożliwiający mu dostęp do Konta Klienta w portalu bezpiecznywozek.com.
 11. Newsletter – list elektroniczny otrzymywany przez Usługobiorców za ich zgodą na podstawie złożonego wcześniej oświadczenia, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, na podany adres skrzynki poczty elektronicznej, który w swojej treści może zawierać w szczególności informacje dotyczące produktów oferowanych przez portal oraz inne informacje handlowe.
 12. Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu.
 13. Towary – produkty prezentowane na stronie portalu bezpiecznywozek.com, na które Klient może złożyć Zamówienie.
 14. Dostawca – profesjonalny przewoźnik, któremu Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionego Towaru.
 15. Dostawa – przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu stanowiące o wykonaniu świadczenia Sprzedawcy w zakresie wydania przedmiotu Zamówienia i Umowy sprzedaży.
 16. Przelewy24 – system płatności on-line, działający na podstawie regulaminu dostępnego na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/regulamin
 17. Zamówienie – przyjęta przez Klienta oferta Sprzedawcy w przedmiocie sprzedaży określonych Towarów prezentowanych lub zestawionych przez Usługobiorcę na portalu bezpiecznywozek.com, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem portalu bezpiecznywozek.com w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnionych o treść oferty i Zamówienia, która dochodzi do skutku w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta jako przyjęcia oferty Sprzedawcy.
 19. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.bezpiecznywozek.com, na której prowadzony jest portal.
 20. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 21. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z portalu bezpiecznywozek.com.

§3 Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystania) z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Portal to:
  • komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu;
  • przeglądarka internetowa;
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 2. Sprzedawca informuje, że Strona internetowa Portalu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Usługobiorców i Klientów. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Portal plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

§4 Newsletter

 1. Każdemu Użytkownikowi odwiedzającemu Portal przysługuje prawo do zapisania się i korzystania z usługi Newsletter.
 2. W celu zapisania się na Newsletter Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  • wpisać w odpowiednim formularzu swój adres e-mail, na który powinien przychodzić Newsletter;
  • zaznaczyć treść zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym informacji dotyczących produktów lub usług oferowanych przez portal bezpiecznywozek.com
  • potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść.
 3. Po dokonaniu czynności opisanych w ust. 2 Użytkownik zostaje zapisany do Newslettera i staje się Usługobiorcą.
 4. Korzystanie z Newslettera nie podlega żadnym opłatom.
 5. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z Usługi, o których mowa w ust. 3.

§5 Konto Klienta

 1. Użytkownik może założyć indywidualne Konto Klienta w Portalu. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane aby dokonać zakupu w Portalu i nie jest wymagane by przeglądać Stronę internetową Portalu.
 2. Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Internetu ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 3. W celu założenia Konta Klienta na Portalu bezpiecznywozek.com Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  1. podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres skrzynki poczty elektronicznej oraz numer telefonu;
  2. ustalić Hasło;
  3. potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść.
 4. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 spowoduje zarejestrowanie się w Portalu.
 5. Umowa o świadczenie usługi - prowadzenie Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z Usługi, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 6. Korzystanie z usługi Konta Klienta nie podlega opłacie.
 7. Usługobiorca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Usługobiorcy znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę.
 8. Usługobiorca po Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

§6 Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia poprzez portal bezpiecznywozek.com
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy wejść na portal bezpiecznywozek.com, a następnie dokonać zestawienia/złożenia dedykowanego produktu marki PegPerego bądź dokonać wyboru Towaru dostępnego na Portalu.
 3. Klient po skompletowaniu Zamówienia na portalu bezpiecznywozek.com dokonuje płatności za wybrany Towar za pomocą systemu Przelewy24 lub tradycyjnego przelewu internetowego i wysyła zamówienie do Sprzedawcy. Przed wysłaniem zamówienia Klient zobowiązany jest wykonać następujące czynności:;
  • zalogować się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada,
  • jeżeli nie posiada Konta Klienta wypełnić formularz zamówienia.
 4. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres skrzynki poczty elektronicznej Klienta zostanie przesłane automatyczne potwierdzenie złożenia Zamówienia (zawarcia Umowy sprzedaży) i jego warunków.
 5. Klient może złożyć Zamówienie także za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@bezpiecznywozek.com podając nazwę Towaru, dokładany adres dostawy oraz numer kontaktowy. Po złożeniu Zamówienia drogą e-mail Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz informację o sposobie realizacji.
 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towaru, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§7 Ceny i Płatności

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami przesyłki Zamówienia do Klienta. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest na portalu przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Portal ma prawo promować określone formy płatności za Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 4. Promocje w na portalu bezpiecznywozek.com nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 7. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem płatności online Przelewy24,
  • zakupy na raty za pośrednictwem Przelewy24 - Alior Bank lub mBank,
  • tradycyjny przelew bankowy,
  • płatność za pobraniem.
 8. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 9. Zamówienia realizowane są niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, a w przypadku wyboru płatności za pobraniem po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez bezpiecznywozek.com i ustaleniu sposobu realizacji.

§8 Dostawa

 1. Zamówienie dostarczane jest do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres Dostawy chyba, że Klient wybrał opcję odbioru osobistego Zamówienia w salonie Sprzedawcy.
 2. W dniu wysłania Zamówienia do Klienta wysyłana jest informacja na adres e-mail Klienta z informacją o wysyłce przedmiotu Zamówienia wraz z podaniem numeru listu przewozowego dotyczącego Zamówienia.
 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta będącego Konsumentem z chwilą jego wydania Klientowi będącemu Konsumentem. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta będącego Konsumentem.
 4. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towar bez wad. W związku z tym Klient powinien zbadać przesyłkę zawierającą Towar, doręczoną przez Dostawcę, w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze. Niespisanie takiego protokołu skutkuje tym, iż kończy się odpowiedzialność Sprzedawcy i Dostawcy z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży. W razie stwierdzenia:
  • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  • niekompletności przesyłki,
  • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia
   - Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.
 5. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
 6. Termin Dostawy Zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę, o ile podczas potwierdzenia Zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu Dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 7. W przypadku nieobecności Klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi paczkę do odbioru Klientowi w punkcie GLS ParcelShop lub, w przypadku jego braku, pozostawi awizo i podejmie drugą próbę dostarczenia Zamówienia, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Jeśli przesyłka pozostawiona w punkcie GLS nie zostanie odebrana w ciagu 14 dni, zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Zamówienie zostanie ponownie przesłane do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki na jego koszt.

§9 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia, za wyjątkiem zakupu Towarów wskazanych w ust. 6., bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z następującymi wyjątkami:
  • jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  • Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 2. W celu odstąpienia od Umowy zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu, Klient będący Konsumentem powinien złożyć Sprzedawcy Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy Klient będący Konsumentem może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu na Odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie Oświadczenia przed jego upływem.
 3. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z Oświadczeniem o Odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty Odstąpienia od Umowy.
 4. W razie skutecznego Odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Oświadczenia Klienta o Odstąpieniu od Umowy i zwrotu Towaru, zwrócić mu wszystkie dokonanego przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta, jeśli Klient takowe poniósł.
 6. Prawo Odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo Odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§10 Reklamacje Towarów

 1. Klient ma prawo do reklamacji Towaru lub Towarów wchodzących w skład Zamówienia.
 2. Klient dokonuje reklamacji, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Towaru. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru paragonu fiskalnego lub faktury VAT, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.
 3. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do Sprzedawcy lub bezpośrednio na adres wyłącznego dystrybutora marki PegPerego reklamowany Towar, oryginał/kopie paragonu fiskalnego bądź faktury VAT.
 4. Reklamacje należy kierować:
 5. Sprzedawca/Serwis PegPerego zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od daty jej złożenia.
 6. Zgłaszany do reklamacji Towar musi być kompletny i odpowiednio zapakowany, w sposób właściwie go zabezpieczający, z dołączonym dowodem zakupu - paragonem fisklanym lub fakturą VAT oraz kartą gwarancyjną.
 7. W przypadku reklamacji pogwarancyjnych Sprzedawca nie ponosi i nie zwraca kosztów wysyłek reklamowanego Towaru.
 8. Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odnośne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które znajdują w niniejszym Regulaminie zastosowanie.
 9. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 10. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem będącym Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będący Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 11. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem wyłącza się rękojmię Sprzedawcy za wady Towarów. Klient taki może jednak korzystać z uprawnień z gwarancji bezpośrednio u producenta Towaru, jeżeli producent danego Towaru takich gwarancji udziela. Sprzedawca nie zwraca kosztów wysyłki reklamowanego Towaru.

§11 Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną i zgłaszanie nadużyć

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w § 1 ust. 2.
 2. Reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres: kontakt@bezpiecznywozek.com.
 3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane na Portalu przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Do przesyłania zgłoszenia nadużycia stosuje się odpowiednio ustęp poprzedzający.
 4. Sprzedawca będzie rozpatrywał reklamacje/zgłoszenia nadużycia w terminie do 14 dni roboczych od daty ich wpływu na adres poczty elektronicznej lub na adres Sprzedawcy, zgodnie z ust. 2 i 3.
 5. Usługobiorca zgłaszający reklamację lub osoba zgłaszająca nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

§12 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych

 1. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Usługobiorca, który dokonał Rejestracji rozwiązuje Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania zablokowania Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania zablokowania Konta Sprzedawcy, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni roboczych.
 3. Usługobiorca, który zapisał się na Newsletter rozwiązuje Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania wypisania go z Newslettera Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania Sprzedawcy, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni roboczych.
 4. Sprzedawca, chcąc rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Usługobiorcę na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji lub zapisania się na Newsletter, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni roboczych.
 5. Sprzedawca ma prawo odstąpić od świadczenia usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.

§13 Prawa i obowiązki Klienta/Usługobiorcy

 1. Klient/Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z portalu bezpiecznywozek.com i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Portalu oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Zabrania się korzystania z Portalu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Portalu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.
 4. Klient/Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z zasobów Portalu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Portalu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 5. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych, Klient/Usługobiorca jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.
 6. Klient/Usługobiorca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Loginu i Hasła Konta Klienta.

§14 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. W przypadku Umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami lub świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

§15 Prawa autorskie

 1. Użytkownicy Portalu bezpiecznywozek.com, Klienci ani Usługobiorcy nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedawcy korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Portalu pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Sprzedawcy oraz wobec autorów poszczególnych utworów.

§16 Dane osobowe

 1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych podanych przez Klienta lub Usługobiorcę w ramach rejestracji lub składania Zamówienia jest Sprzedawca.
 2. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełniania innych prawnie usprawiedliwionych celów administratora lub odbiorców danych oraz w celach, na które Klient/Usługobiorca wyrazi zgodę (w tym w celach marketingowych).
 3. Klient/Usługobiorca ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz cookies zostały opisane w polityce prywatności.

§17 Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Portalu, wprowadzenia nowych usług w Portalu, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów/Usługobiorców, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów/Usługobiorców.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta/Usługobiorcę praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Portal do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne dla Usługobiorców.
 4. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Portalu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Portalu, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§18 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.
 3. Do umów zawartych z bezpiecznywozek.com stosuje się prawo polskie.
 4. Wszelkie spory zwiazane z wykonaniem umowy zawartej z bezpiecznywozek.com rozstrzyga sąd powszechny właściwy ze wzgledu na siedzibie Sprzedawcy.